top of page

Personvern

Ditt personvern er viktig for oss. Her kan du lese mer om hvordan Holtet Spesialisttannhelse AS ivaretar ditt personvern, og hvordan og hvorfor vi samler inn, bruker og behandler dine personopplysninger. 


Personopplysninger
Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson, som for eksempel navn, kontaktinformasjon, helseopplysninger eller medisinske vurderinger. Personopplysningsloven stiller krav til behandling av personopplysninger (blant annet helseopplysninger) og bestemmer hvordan Holtet Spesialisttannhelse AS skal behandle disse opplysningene. 
Andre relevante helselover inkluderer blant annet helsepersonelloven, pasientjournalloven, pasient- og brukerrettighetsloven og helsearkivloven. Disse finner du mer informasjon om på www.lovdata.no.


Behandling av personopplysninger
Behandling av personopplysninger vil si enhver bruk av personopplysninger. Blant annet innsamling, registrering, lagring, sammenstilling, utlevering og sletting.

Tannlegene som jobber hos Holtet Spesialisttannhelse AS er behandlingsansvarlige for personopplysninger du har opplyst om ved vår tannklinikk, eller medisinske vurderinger og behandlinger utført av tannlegene. De behandlingsansvarlige tannlegene hos Holtet Spesialisttannhelse AS bestemmer formålet med behandlingen av personopplysningene og er ansvarlige for å sørge for at personopplysninger blir behandlet i henhold til gjeldende regelverk.


Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. I forbindelse med pasientbehandling benyttes opplysningene for å opprette journal i vårt elektroniske journalsystem, OPUS. Behandlingen skjer da etter avtale med pasienten og i henhold til gjeldende lovverk; bla helsepersonelloven, pasientjournalloven og pasient- og brukerrettighetsloven.

For å besvare andre henvendelser som kommer til oss fra pasienter samler vi inn navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle andre personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for oss for å kunne gi deg som pasient best mulig behandling/ informasjon.


Personopplysninger hos tannlegen
Vi samler kun inn personopplysninger som er nødvendige for å kunne tilby våre tjenester. Hovedformålet for behandlingen av dine personopplysninger er å yte forsvarlig tannbehandling med høy kvalitet. De opplysningene vi behandler har vi fått av deg, fra andre helseinstanser hvor du har mottatt behandling (med din godkjennelse), og fra prøver og medisinske vurderinger våre tannleger tar.Vi benytter oss i enkelte tilfeller av forskjellige databehandlere til å behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått databehandleravtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Dette gjelder for eksempel vedlikehold og oppdatering av våre elektroniske røntgensystemer og datajournalsystemer.


Pasientjournalen
Når du blir diagnostisert eller mottar behandling plikter tannlegene hos Holtet Spesialisttannhelse AS å registrere alle opplysningene som er nødvendige for å yte tannbehandling, i våre pasientjournalsystemer.

Det stilles lovkrav til føring av pasientjournal og til hvilke opplysninger som skal nedskrives. Journalen kan inneholde kontaktinformasjon, nærmeste pårørende, sykdomshistorikk, tidligere behandlinger, hvilke medisiner du bruker, diagnoser, røntgenbilder og lignende.

Opplysningene lagres i din personlige journal. Denne oppbevares i minimum 10 år etter at kundeforholdet mellom deg og Holtet Spesialisttannhelse AS er avsluttet. Kun behandlere og ansatte hos Holtet Spesialisttannhelse AS har tilgang til journalen, og journalen kan fremvises til konsulterende behandler eller ved henvisning til spesialist.

Retten til innsyn, retting, sletting og overføring av journalen til annen behandler er regulert i norske lover og forskrifter, bl.a. i pasientjournalloven, helsepersonelloven og journalforskriften.

Helseopplysningene skal oppbevares til det av hensyn til helsehjelpens karakter ikke lenger antas å bli bruk for dem. Hvis ikke opplysningene deretter skal bevares etter arkivloven eller annen lovgivning, skal de slettes, jfr. pasientjournalloven § 25. Se også helsepersonelloven § 43 og journalforskriften § 14.
Vi lagrer for øvrig dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.


Taushetsplikt
Alle medarbeidere hos Holtet Spesialisttannhelse AS som behandler dine helseopplysninger er underlagt taushetsplikt. Det samme gjelder andre som behandler personopplysninger på våre vegne, som andre samarbeidende spesialister etter henvisning.

Journalen deles ikke med mindre det er nødvendig for behandlingen. Vi deler kun slik informasjon dersom det etterspørres av samarbeidende personell, eller dersom det er pålagt ved lov. Som pasient har du rett til å motsette deg slik utlevering. Dersom det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av våre tjenester, vil informasjonen vi har lagret om deg kunne utleveres til offentlige myndigheter.


 

Dine rettigheter
Pasienter har rett til å kreve innsyn i eller kopi av journal, jfr. Pasient- og brukerrettighetsloven §5-1. Det er særregler for retting eller endring av pasientjournal i helsepersonelloven §§ 42-44 og journalforskriften § 14.

Det er for øvrig slik at man har rett til å kreve innsyn, retting og sletting av personopplysninger vi behandler om deg som pasient. Du har dessuten rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelser mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Se Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.no
Dersom vår behandling av dine personopplysninger ikke er i overensstemmelse med det vi har beskrevet her, eller vi på annen måte bryter personvernlovgivningen, kan du klage til Datatilsynet.

 

bottom of page